Khóa Học Làm Chủ Vi Điều Khiển: STM32-LTDC, LCD-TFT, LVGL (MCU3) [Mã 7753 A]

Hướng dẫn từng bước về embedded graphics system dựa trên microcontroller, Interfacing, và building graphical UI bằng LVGL.
Khóa Học Làm Chủ Vi Điều Khiển: STM32-LTDC, LCD-TFT, LVGL (MCU3) [Mã 7753 A]
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

Khóa Học Làm Chủ Vi Điều Khiển: STM32-LTDC, LCD-TFT, LVGL (MCU3) [Mã 7753 A]

Hướng dẫn từng bước về embedded graphics system dựa trên microcontroller, Interfacing, và building graphical UI bằng LVGL.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Embedded Graphics Systems.

✓ Interfacing RGB TFT LCD sử dụng MIPI DPI và MIPI DBI.

✓ Interfacing SPI based TFT-LCD display và programming.

✓ Cấu hình và lập trình STM32 LTDC.

✓ Lập trình STM32 LTDC Layers.

✓ Chạy LVGL trên trình mô phỏng và trên vi điều khiển STM32.

✓ Sử dụng LVGL objects, widgets, styles, animations, menus, v.v.

✓ Các bài tập LVGL UI từng bước.

✓ Bao gồm ba hardware development board chính STM32F439 discovery, STM32F746 discovery và STM32F407+External LCD.

✓ Lập trình và trình diễn Register level từng bước.

Trong khóa học này, bạn học các embedded graphics system và phần lập trình của nó cùng với việc sử dụng LVGL để tạo các ứng dụng UI.

Trong phần đầu tiên của khóa học, bạn sẽ học:

✓ 1. Cơ bản về các embedded graphics system.

✓ 2. Cách interface một LCD-TFT display với bo mạch vi điều khiển.

✓ 3. Cách sử dụng thiết bị ngoại vi LTDC của vi điều khiển STM32.

✓ 4. Cách giao tiếp giữa vi điều khiển và màn hình TFT bằng MIPI DPI và MIPI DBI.

✓ 5. Bare metal programming.

Trong phần này, bạn sẽ viết tất cả code, hoàn toàn từ đầu, sử dụng lập trình register-level.

Trong phần thứ hai, bạn sẽ học:

✓ 1. Giới thiệu về LVGL (một thư viện đồ họa mã nguồn mở cho vi điều khiển).

✓ 2. Sử dụng LVGL trong các dự án STM32.

✓ 3. Các LVGL widget và cách sử dụng chúng, các API.

✓ 4. Tạo ứng dụng UI bằng LVGL.

✓ 5. Testing ứng dụng LVGL trên trình mô phỏng PC và các STM32 development board khác nhau.

✓ 6. Student project.

Trong khóa học này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể tạo một ứng dụng embedded graphics cho 3 bo mạch khác nhau cùng một lúc.

Bạn có thể sử dụng STM32F429 Discovery board hoặc STM32F74x Discovery board hoặc bạn có thể sử dụng bất kỳ bboard STM32 nào với TFT LCD bên ngoài được giao tiếp thông qua SPI interface.

Yêu cầu phần cứng:

Nếu bạn muốn test code được phát triển cho phần cứng đích, bạn sẽ cần bất kỳ board nào trong số các board được đề cập bên dưới:

✓ 1. 32F429IDISCOVERY Discovery kit với MCU STM32F429ZI (Được giải thích trong khóa học), hoặc.

✓ 2. 32F746GDISCOVERY Discovery kit (STM32F746NG MCU) (Được giải thích trong khóa học), hoặc.

✓ 3. STM32F7508-DK Discovery kit với MCU STM32F750N8, hoặc.

✓ 4. STM32F4DISCOVERY Discovery kit với STM32F407VG MCU + External ILI9341 TFT-LCD được interface qua SPI (Được giải thích trong khóa học), hoặc.

✓ 5. Bất kỳ bo mạch stm32 nào + External ILI9341 TFT-LCD được interface qua SPI.

✓ 6. USB logic analyzer (Tùy chọn).

✓ 7. Jumper wires nếu bạn đang sử dụng tùy chọn phần cứng 4 hoặc 5.

Lưu ý: Các ứng dụng LVGL có thể được test trên một PC simulator  mà không cần bất kỳ phần cứng đích nào.

Yêu cầu phần mềm:

✓ STM32CUBEIDE.

Mục lục:

✓ 1. Embedded Graphics Systems.

✓ 2. Các thuật ngữ quan trọng trong Graphic Systems.

✓ 3. LCD-TFT Display Controller.

✓ 4. LCD interfacing và Register level programming.

✓ 5. TFT-LCD Interfacing và Programming.

✓ 6. LVGL.

✓ 7. Chạy LVGL trên STM32 Microcontroller.

✓ 8. Tạo LVGL GUI.

✓ 9. LVGL Project.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Bất cứ ai muốn học và áp dụng lập trình hệ thống nhúng.

Tham gia Kho khóa học online Cơ điện tử - Tự động hóa

 • Truy cập vĩnh viễn vào kho khóa học gần 200 khóa về Vi điều khiển, PLC/SCADA,...
 • Các khóa học là video, sẽ kèm bài tập, tài liệu và source code cho người học.
 • Luôn được update và up các khóa học khác lên thường xuyên

>>> Xem ngay: Tại đây

Tham gia Cộng đồng Cơ điện tử Việt Nam

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

0/5
0 ratings
5
4
3
2
1

Đăng nhận xét

 • Chèn ảnh bằng cách dán trực tiếp link ảnh | Tool upload ảnh
 • Chèn video Youtube bằng cách dán trực tiếp link video
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Mới hơn Cũ hơn

  Có thể bạn sẽ thích

  Kinh Nghiệm, Trải Nghiệm, Kiến Thức
  Follow

  AdBlock Detected!

  Website này hoạt động nhờ vào sự hiển thị quảng cáo, chúng tôi đã hạn chế để tránh phiền bạn. Mong bạn TẮT tiện ích chặn quảng cáo đối với website này.

  Contact Me on Zalo