Trọn Bộ Video Và Tài Nguyên Khóa Học Lập Trình JavaScript Nâng Cao [9738]

Trọn Bộ Video Và Tài Nguyên Khóa Học Lập Trình JavaScript Nâng Cao [9738]

Khóa học sẽ giúp bạn hiểu rõ tường tận scope, toán tử, hàm, hướng đối tượng trong Javascript. Làm chủ Javascript, ES6. Áp dụng kiến thức Javascript và các framework phổ biến hiện nay, đọc được các library nổi tiếng và phổ biến hiện nay như React Native, NodeJS, Mongoose, Mocha...!

Tham gia Cộng đồng để tải miễn phí khóa học này, cập nhật thông tin các Khóa học, tài liệu, ebook mới:

>>> Fanpage: Weekly Study

>>> Group: Tổng Kho Khóa Học Online Trọn Đời 

>>> Google Group: https://groups.google.com/g/weekly-study-asia 

>>> Danh sách Khóa học trên Tổng Kho: Click Để Xem 

 

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Đọc thêm
Đăng nhận xét

Các Khóa Học IoT - Nhúng - ECU Chất Lượng Tại Việt Nam