Khóa học làm chủ Microsoft Excel Macros và Excel VBA với 7 dự án thực tế

Khóa học làm chủ Microsoft Excel Macros và Excel VBA với 7 dự án thực tế

(Cơ điện tử Việt Nam - Tin học văn phòng) VBA là cách gọi tắt của Visual Basic for Application, là một ngôn ngữ lập trình dựa trên ngôn ngữ VB được phát triển bởi Microsoft. Macro là lệnh thực thi một kịch bản công việc nào đó. Việc tạo Macro là việc ghi lại một tập các thao tác xử lý của người dùng (Record Macro), sau đó lưu lại thành 1 bộ lệnh được đặt trong "MacroName". Trong Microsoft Excel, ngôn ngữ ghi lại là VB (Visual Basic), và ta chỉ cần chạy MacroName (ấn Alt+F8) là một kịch bản sẽ được thực hiện.

Mục đích sử dụng Macro là giúp người dùng tiết kiệm thời gian do nó lặp đi lặp lại các thao tác chúng ta đă ghi.

Để tạo được 1 Macro có 2 cách phổ biến: hoặc sử dụng tính năng ghi Macro của phần mềm hoặc viết code.

Khóa học làm chủ Microsoft Excel Macros và Excel VBA với 7 dự án thực tế

Bạn sẽ học được gì?

 • Tìm hiểu cách tự động hóa các tác vụ hàng ngày trong Excel.
 • Tìm hiểu các thực tiễn tốt nhất khi tạo macro và hợp lý hóa mã VBA của bạn.
 • Xác định thời điểm tốt nhất để sử dụng Macro Recorder so với VBA.
 • Tìm hiểu cách viết Macro VBA tùy chỉnh để tạo tự động hóa mạnh mẽ hơn.
 • Tìm hiểu các khái niệm lập trình VBA để tạo mã động, có thể sử dụng lại.
 • Hoàn thành các dự án Macro/VBA trong thế giới thực từ đầu đến cuối.

Các dự án bạn sẽ hoàn thành trong khóa học này.

 • Tự động đặt và định dạng tiêu đề trên bảng tính.
 • Tương tác với người dùng Macro thông qua các Input và Message box để nhận đầu vào về cách thức hoạt động của Macro.
 • Dọn dẹp nhiều bảng tính Excel và chuẩn bị dữ liệu được báo cáo.
 • Tạo báo cáo dựa trên nhiều bộ dữ liệu được tìm thấy trong nhiều Bảng tính Excel, sao chép dữ liệu từ một Bảng tính vào Bảng tính Báo cáo chính.
 • Tự động tạo Công thức Excel để SUM dữ liệu trong Báo cáo của bạn.
 • Làm việc với Excel VBA User Form.
 • Import dữ liệu từ file text bên ngoài.


Tham gia Cộng đồng để cập nhật thông tin Khóa học, tài liệu, ebook mới:

>>> Fanpage: Cơ điện tử Việt Nam

>>> Group: Cộng đồng cơ điện tử

>>> Group: Tổng kho khóa học online free

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn