Tự Học Lập Trình Vi Điều Khiển-Nhúng-IoT Tại Nhà Với Các Khóa Học Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Chỉ Với 159K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Khóa Học Power BI Cho Financial Reporting Và Financial Analysis

Thoáng nghe tên chắc hẳn bạn sẽ thấy Power BI có vẻ hơi xa lạ. Nhưng thật ra, đây là một sản phẩm thuộc phân khúc ứng dụng văn phòng của nhà Microsoft

Khóa Học Power BI Cho Financial Reporting Và Financial Analysis

(Cơ điện tử Việt Nam - Lập trình) Thoáng nghe tên chắc hẳn bạn sẽ thấy Power BI có vẻ hơi xa lạ. Nhưng thật ra, đây là một sản phẩm thuộc phân khúc ứng dụng văn phòng của nhà Microsoft. Chi tiết hơn thì Power BI nằm trong nhóm kinh doanh thông minh (Business Intelligence) với nhiệm vụ chính là tối giản hóa và nâng cao chất lượng việc thể hiện dữ liệu trên các báo cáo tài chính, doanh số, …

Lập Báo cáo Tài chính và thực hiện phân tích với công cụ Business Intelligence số 1 thế giới - Power BI và DAX!

Bạn sẽ học được gì?

 • Một giới thiệu toàn diện về Power BI.
 • Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Profit & Loss Statement).
 • Lập bảng cân đối kế toán (Balance Sheet).
 • Phân tích dữ liệu tài chính (Analyzing Financial Data).

Các chuyên gia Kế toán và Tài chính phải chuẩn bị và phân tích các báo cáo tài chính và dữ liệu tài chính hầu như mỗi ngày. Tuy nhiên, phân tích dữ liệu hiện đại đòi hỏi các chương trình máy tính phức tạp để xử lý khối lượng lớn dữ liệu và mở khóa thông tin ẩn trong dữ liệu này.

Đây chính xác là tất cả những gì khóa học này bao gồm! Bạn sẽ học cách sử dụng chương trình data analysis và business intelligence mạnh mẽ nhất, chuẩn bị báo cáo tài chính và thực hiện phân tích để mở khóa các mô hình ẩn trong dữ liệu.

Power BI là gì?

Power BI là công cụ Business Intelligence số 1 thế giới. Nếu bạn cần phân tích dữ liệu, Power BI sẽ là chương trình phần mềm dễ dàng nhất, toàn diện nhất và được công nhận nhất.

Ai nên học Power BI?

 • Bất cứ ai phải phân tích dữ liệu!

Ai nên tham gia khóa học này?

 • Finance Manager.
 • Financial Controller.
 • Accountant và Bookkeeper.
 • Accounting, Bookkeeping, & Finance Students.

Các chủ đề được đề cập

 • Giới thiệu về Power BI.
 • Chuẩn bị phân tích và trực quan hóa cơ bản trong Power BI.
 • Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Profit & Loss Statement).
 • Lập bảng cân đối kế toán (Balance Sheet).
 • Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash Flow Statement).
 • Lập báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu (Statement of Changes in Equity).
 • Tính toán các chỉ số tài chính chính.
 • Financial Dashboards.

Điều kiện tiên quyết

Khóa học này cần có kiến ​​thức cơ bản về báo cáo tài chính và các tỷ số tài chính.

Tham gia Cộng đồng để tải miễn phí, cập nhật thông tin Khóa học, tài liệu, ebook mới:

>>> Fanpage: Cơ điện tử Việt Nam

>>> Group: Cộng đồng cơ điện tử

>>> Group: Tổng kho khóa học online free

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Đăng nhận xét

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected! - Đã Phát Hiện AdBlock
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
- Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.

The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
- Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi mong bạn bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong tiện ích chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.