Tự Học Lập Trình Vi Điều Khiển-Nhúng-IoT Tại Nhà Với Các Khóa Học Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Chỉ Với 159K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Khóa Học Master SQL Cho Data Science 2022

(Cơ điện tử Việt Nam - Lập trình) Khóa học này sẽ giúp bạn siêu tự tin để truy vấn cơ sở dữ liệu mà không có bất kỳ lo ngại nào. Vào cuối khóa học này
Khóa Học Master SQL Cho Data Science 2022

(Cơ điện tử Việt Nam - Lập trình) Khóa học này sẽ giúp bạn siêu tự tin để truy vấn cơ sở dữ liệu mà không có bất kỳ lo ngại nào. Vào cuối khóa học này, bạn sẽ có thể sử dụng SQL để tìm nạp dữ liệu và rút ra những hiểu biết sâu sắc từ nó như một thiên tài. Bạn cũng sẽ học các cách báo cáo thông tin chi tiết chuyên nghiệp với SQL.

Trở thành SQL WIZARD cho Data Science, Machine Learning, Business Analysis, Data Analysis, v.v.

Bạn sẽ học được gì?

 • Thành thạo các kỹ năng SQL cần thiết nhất cho Khoa học dữ liệu.
 • Viết các câu lệnh SQL phức tạp để truy vấn cơ sở dữ liệu và có được cái nhìn sâu sắc về dữ liệu.
 • Học cách truy vấn chuyên nghiệp cơ sở dữ liệu ngành lớn.
 • Cách tổ chức cơ sở dữ liệu.
 • Học cách tạo bảng và cơ sở dữ liệu từ đơn giản đến phức tạp trong SQL.
 • Tìm hiểu cách tạo các ứng dụng bằng các hàm CRUD.
 • Tự động hóa dữ liệu với triggers.
 • Sử dụng Aggregate Function và Transaction.
 • Học SQLite và Postgresql.

Khóa học này được chia thành các phần chính sau:

 • SQL Fundamentals For Data Science.
 • SQL Data Reporting và Analysis.
 • SQL trung cấp cho Data Science.
 • SQL nâng cao cho Data Science.
 • Mẹo và Thủ thuật SQL cho Data Science.
Mỗi phần sẽ được giảng dạy bởi một chuyên gia chuyên biệt với những hiểu biết sâu sắc và kỹ thuật để biến bạn trở thành một SQL Wizard.

Quan trọng nhất, có nhiều bài tập và thực hành thực tế để giúp bạn luyện tập và tự tin hơn.
 
Bạn cũng sẽ có quyền truy cập để tải xuống tất cả các tệp được sử dụng trong khóa học này.
 
Những người hướng dẫn này có hơn 15 năm kinh nghiệm và họ dạy bạn hiểu cách mọi thứ được thực hiện trong thế giới thực khi sử dụng SQL để làm việc với dữ liệu.

Nếu bạn muốn trở thành một SQL Wizard sẵn sàng trong ngành, hãy đăng ký khóa học này.

Mục lục:

01 - Giới thiệu.
02 - Cài đặt.
03 - Tổng quan về SQL.
04 - Các khái niệm nền tảng.
05 - Relationship.
06 - String.
07 - Number.
08 - Dates & Time.
09 - Aggregate.
10 - Transaction.
11 - Triggers.
12 - View & Subselect.
13 - CRUD Application.
14 - Data Reporting VÀ Analysis trong SQL.
15 - Sử dụng SQL để báo cáo dữ liệu.
16 - Nhóm các kết quả SQL của bạn.
17 - Hợp nhất dữ liệu từ nhiều bảng.
18 - SQL nâng cao hơn.
19 - SQL trung cấp cho Data Science.
20 - Basic Statistics với SQL.
21 - Data Munging với SQL.
22 - Filtering và Aggregation.
23 - Window Functions và Ordered Data.
24 - Common Table Expressions.
25 - SQL nâng cao cho Data Science.
26 - Data Modelling Tables.
27 - Data Modelling Indexes.
28 - Query Optimisation.
29 - User-Define Functions.
30 - Special-Purpose Functionality.
31 - Mẹo và Thủ thuật SQL cho Khoa học Dữ liệu.
32 - Bài tập thực hành có lời giải.
33 - Bài tập 1.
34 - Bài tập 2.
35 - Bài tập 3.
36 - Bài tập 4.
37 - Bài tập 5.
38 - Bài tập 6.
39 - Bài tập 7.
40 - Bài tập 8.

Tham gia Cộng đồng để tải miễn phí, cập nhật thông tin Khóa học, tài liệu, ebook mới:

>>> Fanpage: Cơ điện tử Việt Nam

>>> Group: Cộng đồng cơ điện tử

>>> Group: Tổng kho khóa học online free

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Đăng nhận xét

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected! - Đã Phát Hiện AdBlock
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
- Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.

The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
- Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi mong bạn bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong tiện ích chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.