React js

Khóa học MERN Stack 2021 - React, Redux, Node, Mongo - Dự án thực tế

( Cơ điện tử Việt Nam - Lập trình) MERN stack là nguyên bộ combo open source các công nghệ đều liên quan đến Javascript là cũng hot nhất hiện nay: MongoDB, ExpressJS, React/React Native, NodeJS. Người ta dùng MERN stack để xây dựng React Universal App. Bộ combo Open source gồm những gì? MongoDB Là một noSQL database hot nhất hiện nay. MongoDB thường đi với Mongoose - một library để giao tiếp với MongoDB dễ dàng hơn. Node.js Node.js là một Javascript runtime. Để hiểu được định nghĩa của nó thô…
Khóa học MERN Stack 2021 - React, Redux, Node, Mongo - Dự án thực tế